Home

Welkom bij De Externe Klachtencommissie

De Externe Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die ingeschakeld kan worden door medewerkers ingeval van een klacht op het gebied van ongewenste omgangsvormen, integriteit en sociaal kader. De leden van de Externe Klachtencommissie hebben ruime ervaring als vertrouwenspersoon en klachtenafhandelaar. De grootte en samenstelling van de commissie wordt samen met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van de complexiteit van de klacht.

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om binnen het kader van de arbeidsomstandigheden een beleid te voeren dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengt).
Vaak heeft de werkgever een klachtenregeling die helder maakt voor de klager hoe te handelen, waar hij een klacht in kan dienen en hoe de procedure verloopt.
De organisaties kunnen een vertrouwenspersoon hebben waar de medewerker naar toe kan gaan voor informatie, het luisterend oor en samen een weg vinden in de klachtenafhandeling.

Organisaties kunnen ook een klachtencommissie hebben die de klacht onderzoekt.

Wij zijn De Externe Klachtencommissie, onpartijdig, onafhankelijk en deskundig op het gebied van klachtenbehandeling:

  1. het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken (hoor en wederhoor);
  2. wet- en regelgeving ten aanzien van de inhoud van het conflict;
  3. manieren waarop mensen elkaar (in groepen) beïnvloeden en conflict-escalatie;
  4. klachtrecht, klachtprocedures en eisen ten aanzien van de verslaglegging;
  5. laatste relevante jurisprudentie over de conflictstof.

Een zorgvuldig onderzoek en een zorgvuldige klachtenbehandeling is niet alleen in het belang voor de bescherming van de melder. Ook de persoon waar de klacht betrekking op heeft, heeft er groot belang bij dat de procedure zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Daarnaast kunnen wij werkgevers adviseren over het opstellen van een klachtenreglement.

Zie verder de Werkwijze.